contact center
contact center contact center

CONTACT CENTER & OPERATIONS SERVICES

Kết nối với khách hàng qua tất cả các kênh, và hạn chế mất thông tin khách hàng.

01.TÍNH NĂNG CHÍNH

contact center

03.TÍNH NĂNG KHÁC

contact center
Sản phẩm liên quan
cxm
Call Center
cxm
Omnichannel Contact Center
cxm
Omni Conversation Service
communication
WorldfonePBX
communication
Worldfone Callbot Service
communication
Worldfone VideoCall
communication
Worldfone Gate SBC
Ai
e-KYC for Business
Ai
Voice / Face Biometrics
Ai
Chatbot - Callbot
Ai
QCAI Quality Control AI
Ai
Voice Analytics
conversation apis
Conversation APIs
conversation apis
Conversation APIs
Tìm thêm thông tin ở đây
solution

Copyright ©2024 Southtelecom. All Rights Reserved. Terms of Service. Privacy Policy.